Zásady zpracování osobních údajů

 

Společnost CTO Group s.r.o., IČO: 08988820, se sídlem Hornokrčská 1947/2, Krč , 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 328767, vedenou u Krajského soudu v Praze (dále jen „Cartop“) přijala tyto pravidla nakládání s osobními údaji.

Tato pravidla upravují zásady zpracování osobních údajů všech uživatelů (dále jen „Uživatel“) webových stránek www.cartop.cz (dále jen „Portál“).

Cartop plní při zpracování osobních údajů roli zpracovatele. V případě poskytnutí svých osobních údajů prostřednictvím Portálu nebo jinými způsoby souhlasíte s poskytnutím svých osobních údajů partnerům Cartop, kteří na základě smlouvy využívají možností Portálu k získávání obchodních zakázek a kontaktů na Uživatele za účelem představení předběžné nabídky svých služeb (dále jen „Partner“)

 

 

 

1.  Správce

 

Společnost CTO GROUP s. r. o. je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím webových stránek www.cartop.cz.

 

 

 

 1. Přehled zpracovávaných údajů

 

Cartop zpracovává především údaje, které uvedete při poptávce na koupi či pronájem vozu, nebo dále při jejím vyřizování. Jedná se o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a PSČ. Tyto údaje slouží k základní identifikaci Uživatele. Veškeré údaje, které uvádí Uživatel při vlastní poptávce, jsou nezbytné pro její kladné vyřízení.

Cartop dále zpracovává údaje, které uvedete při registraci na Portálu. Při registraci na Portálu uvádíte pouze e-mailovou adresu. Pokud se Uživatel registruje přes Facebook, získává Cartop přístup k jeho e-mailové adrese a veřejnému profilu. Součástí veřejného profilu je  jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle  nastavení Uživatele. Tyto údaje slouží k  identifikaci Uživatele. V případě souhlasu Uživatele může být emailová adresa používána k zasílání obchodních sdělení.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro vhodnější cílení reklamních kampaní a vylepšování Portálu využívá Cartop informace o  aktivitě Uživatele na Portálu a prohlížených nabídkách. Tyto údaje jsou získávány automatizovaně prostřednictvím nástrojů využívajících cookies. Pokud má Uživatel ve svém zařízení povoleno ukládání cookies, jsou tyto údaje získávány i prostřednictvím těchto souborů.

Registraci na Portálu a vytváření poptávek mohou provádět pouze osoby starší 18 let.

 

 

 

 1. Nakládání s osobními údaji

 

Cartop používá osobní údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud Cartop vystupuje jako zpracovatel osobních údajů pro Partnery, nemůže rozšiřovat účel, za kterým jsou údaje poskytnuty (vyřízení poptávky). To však neplatí, pokud s dalším zpracováním udělí Uživatel souhlas, nebo v případě, kdy to Cartop ukládá právní předpis.

Plnění smluvního vztahu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek Cartop a jeho Partnerů. Zahrnuje předání osobních údajů oslovenému Partnerovi. Správcem osobních údajů je v tomto případě přímo Partner. V souvislosti s vyřizováním poptávky můžet Uživatel obdržet sdělení ohledně jeho průběhu, které však není obchodním sdělením.

Registrace na Portálu. Zpracování v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek Cartop. Rozsah osobních údajů se odvíjí od  Uživatelem zvoleného způsobu registrace, tj. na Portálu nebo prostřednictvím Facebooku či Googlu.

Zasílání obchodních sdělení Cartop. Zpracování probíhá v tomto případě pouze po udělení souhlasu Uživatele, který je zcela dobrovolný. Souhlas může Uživatel udělit při registraci, nebo jinde na Portálu, včetně učinění příslušné volby v rámci poptávkového formuláře.

Cílení reklamy a zlepšování kvality poskytovaných služeb  Cartop. Pro zobrazování relevantních nabídek mimo Portál a optimalizace Portálu Cartop se  souhlasem Uživatele sbírá a vyhodnocuje informace o  aktivitě Uživatele na Portálu. Tyto údaje jsou získávány pomocí cookies. Na základě všech sesbíraných dat získává Cartop statistiky, analýzy a reporty o chování Uživatelů Portálu. Cílení reklamy na základě cookies je možné pouze po udělení souhlasu Uživatele.

Push notifikace. V případě, že má Uživatel tuto funkci aktivní, může Cartop zasílat tzv. push notifikace, a to přímo v rozhraní Portálu. Pro tyto účely jsou využívány informace o  Uživatelem používaném zařízení. Tyto notifikace jsou zobrazovány na základě souhlasu uděleného Uživatelem po zobrazení příslušného oznámení v  prohlížeči Uživatele.

Další zpracování osobních údajů provádí Cartop pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Cartop vázán.

 

 

 

 1. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

 

Obchodní sdělení. Uživatelé mohou kdykoli zrušit odebírání jakýchkoli obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého e-mailu
 • využitím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
 • v nastavení jejich profilu na Portále Cartop

Cílení reklamy (cookies). Pokud chce Uživatel na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžet změnit nastavení kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookies“ v zápatí Portálu nebo změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že Uživatel zakážet ukládání vybraných cookies, nemusí některé části Portálu pracovat správně.

Push notifikace. Push notifikace je možné zakázat v nastavení prohlížeče.

 

 

 

 1. Přístup k údajům

 

Osobní údaje jsou zpracovávány ze strany Cartop a jeho Partnerů při vyřizování poptávek. Veškeré osoby v Cartop, které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

Cartop dále využívá pro zpracování osobních údajů vlastní zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který určuje Cartop a nemohou je bez dalšího rozšiřovat. Zpracovatelům jsou předávány pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k poskytování svých služeb.

Cartop jako zpracovatele využívá:

Google LLC (webová analytika a on-line marketing);

Facebook Ireland Ltd. (on-line marketing);

Seznam.cz, a.s. (on-line marketing);

The Rocket Science Group (MailChimp – nástroj pro e-mailing);

 

 

 

 1. Délka zpracování údajů

 

Cartop zpracovává osobní údaje registrovaných členů na Portále do zrušení jejich registrace.

Údaje získané pro potřeby vyřízení poptávky jsou uchovávány až do uzavření obchodního vztahu s Partnerem Cartop, případně po dobu, po kterou trvá zájem Uživatele o koupi či pronájem vozu. Další zpracování osobních údajů se řídí pravidly a je odpovědností konkrétního Partnera.

Obchodní sdělení jsou zasílána ve všech případech pouze do chvíle, kdy Uživatel odvolá příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení jejich odběru. Maximálně jsou osobní údaje uchovávány po dobu 5 let. Před jejich uplynutím může být Uživatel vyzván k prodloužení jeho souhlasu.

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tj. i po dobu, kdy ukládání cookies povolí Uživatel v rámci nastavení cookies na Portálu nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby exspirace příslušného druhu cookies.

 

 

 

 1. Práva Uživatele

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se může Uživatel kdykoli obrátit na Cartop a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které Cartop zpracovává, ohledně účelu a povahy zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Cartop.
 • Přístup k údajům, které Uživatel poskytl Cartop při registraci na Portále, v souvislosti s učiněnou poptávkou nebo jakkoli jinak na Portálu. V případě uplatnění tohoto práva  Cartop informuje, zda a jaké konkrétní osobní údaje zpracovává. Veškeré údaje budou Uživateli zpřístupněny společně s informací o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavua vznést námitku
 • Výmaz osobních údajů(tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Cartop nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním Uživatel nesouhlasí.
 • Přenesení zpracovávaných osobních údajů od Cartop k jinému subjektu, kdy Cartop předá osobní údaje Uživatele v běžně používaném formátu Uživateli  nebo jinému správci podle preferencí Uživatele.

 

Uživatel  má kdykoli možnost obrátit se v případě porušení povinností Cartop se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá práva může Uživatel uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

 

 

 

 1. Bezpečnost

 

Cartop dbá o bezpečnost osobních údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Cartop klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Cartop pravidelně testováno a dále vylepšováno pro maximální bezpečnost.

 

 

 1. Kontakt

 

S jakýmikoli připomínkami či dotazy ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se může Uživatel obracet na Cartop emailem na adresu [email protected], nebo na telefonním čísle +420 604 544 776.

 

 

 

 1. Účinnost

 

Tato pravidla jsou účinná od 28. 2. 2020.

 

 

CTO Group s.r.o.